22.2 C
Poreč
Ponedjeljak, 21 lipnja, 2021
iVijesti banner
NaslovnicaISTRAPorečki IDS ne želi svoje građane u izbornoj utrci za mjesne odbore

Porečki IDS ne želi svoje građane u izbornoj utrci za mjesne odbore

Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore

U nedjelju 27. listopada, u deset mjesnih odbora Grada Poreča, održati će se izbori za novi saziv najnižeg predstavničkoga tijela građana, novi saziv vijeća mjesnih odbora. U novom četverogodišnjem mandatu biti će sveukupno izabrano 70 vijećnika, sedam vijećnika za svaki mjesni odbor. Tako je odlučeno na 26. sjednici Gradskoga vijeća koja je održana 26. rujna 2019.g.   

U petak 27. rujna, dan nakon usvajanja Odluke o raspisivanju izbora za mjesne odbor, na web stranici Grada Poreča objavljeni su  obrasci, upute i napomene za predstojeće izbore. Kao napomena, ispod obrasca za kandidacijske liste predložene od grupe građana, pod točkom 4. piše:   

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost liste dužni su prikupiti najmanje 5%  potpisa birača, od ukupnog broja birača na području mjesnog odbora prema posljednjim održanim izborima na području mjesnog odbora, zaokružen na cijeli broj prema metodi zaokruživanja, i to kako slijedi: 

– za MO J. Rakovac  121 potpisa

– za MO M. Balota  179 potpisa

– za MO Veli Maj  121 potpisa

– za MO Žbandaj   67 potpisa

– za MO Fuškulin 30 potpisa

– za MO Baderna 26 potpisa

– za MO Nova Vas 101 potpisa

– za MO Anke Butorac 65 potpisa

– za MO Varvari 57 potpisa

– za MO Červar-Porat 30 potpisa

 

Nezavisne kandidacijske liste za Gradsko vijeće trebaju prikupiti 250 potpisa potpore birača, a za mjesne odbore 850! 

Nezavisne kandidacijske liste za pravovaljanost liste predložene od grupe birača na razini lokalnih izbora, odnosno za ulazak u izbornu utrku za Gradsko vijeće trebaju prikupiti određeni broj potpisa podrške birača. Za gradove od 10 000 do 20 000 stanovnika nezavisne kandidacijske liste propisano je da trebaju sakupiti 250 potpisa podrške birača. Poreč, sa svojih 16 000 birača ulazi u tu kategoriju. 

Polazeći od te spoznaje bilo je za očekivati da za kandidaturu nezavisnih kandidacijskih lista za izbore u mjesnim odborima treba sakupiti manji broj potpisa potpore birača, budući da se biraju predstavnici najnižega predstavničkog tijela građana. No, očito je da IDS-ovska  gradska uprava u Poreču misli drugačije! 

Zakon o lokalnim izborima ne propisuje koliko potpisa podrške birača trebaju nezavisne kandidacijske liste o tome odlučuje JL(R).  Primjerice u Umagu je potrebno 70 potpisa birača kada mjesni odbor ima više od 1000 birača. U Poreču vlastodršci IDS-a odlučili su na svoj način primijeniti ,, demokratska načela” kako je izjavio Božo Jelovac, tajnik Ureda Grada nakon primjedbe nezavisnog vijećnika Maurizia Zennara na zadnju točku dnevnoga reda 26. sjednice Gradskoga vijeća.      

 

Uloga mjesnih odbora

Mjesni odbori i drugi oblici mjesne samouprave (gradske četvrti i gradski kotarevi) osnivaju se statutom kao oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.   

Građani se na razini mjesne samouprave mogu organizirati radi zadovoljavanja određenih potreba građana na toj neposrednoj lokalnoj razini. 

Isto tako, građani imaju pravo predstavničkom tijelu predlagati donošenje određenih akata ili rješavanje pitanja iz njegovog djelokruga koja su od interesa i za neposrednu lokalnu sredinu na razini mjesne samouprave. Na taj način građani se najčešće i najlakše mogu organizirati na razini mjesne samouprave te putem vijeća mjesnog odbora ili zborova građana na razini mjesnog odbora utjecati na rad tijela jedinice lokalne samouprave u svrhu poboljšanja uvjeta i načina života u neposrednoj lokalnoj sredini. 

Građani organizirani na taj način mogu biti i korektivni faktor lokalnim tijelima svoje jedinice lokalne samouprave, a prijedlozima i inicijativama mogu istodobno pomoći predstavničkim i drugim tijelima jedinica u prepoznavanju neposrednih problema građana pri odlučivanju i razrješavanju različitih komunalnih, kulturnih, zdravstvenih, socijalnih i drugih potreba pojedinih dijelova jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne samouprave u cjelini. 

Stoga uloga mjesne samouprave, njezina organizacija i način rada, uključujući i način provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora trebaju, koliko je to moguće, biti zaštićeni od isključivog utjecaja političkog organiziranja.

 

 

NAJČITANIJE