Sjednica Gradskog vijeća Grada Umaga: jednoglasno izglasan Prostorni plan Grada Umaga

Nakon četiri godine izrade, na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga, 19. srpnja 2021. godine, donesen je Prostorni plan Grada Umaga-Umago, i to jednoglasnom odlukom svih prisutnih vijećnika.

Prostorni plan Grada Umaga je temeljni strateški, prostorno planski dokument koji
omogućava policentrični razvoj svih 23 naselja na području Umaga. Prve su to izmjene nakon 2004. godine, kada je plan i donesen. Od 1300 zahtjeva građana za proširenjem građevinskih područja, pozitivno je riješeno 400-tinjak zahtjeva, odnosno usvojeni su gotovo svi zahtjevi koji su udovoljavali zakonskim kriterijima.

Zbog izuzetnog zanimanja građana, možemo najaviti da će se na idućoj sjednici Gradskog
vijeća predložiti pokretanje izrade novih Izmjena i dopuna prostornog plana s ciljem da se
analiziraju svi preostali zahtjevi građana koji su pristigli sa zakašnjenjem.

U skladu s ograničenjima Županijskog plana, koji ograničava ukupnu površinu gospodarske
namjene, stvoreni su uvjeti za razvoj gospodarstva na području turizma, za izgradnju
obiteljskih hotela te na području novih poslovnih zona za ostale poduzetničke aktivnosti.

U svim prigradskim naseljima, osim naselja Umag, limitirana je gradnja samostojećih kuća na 6 stambenih jedinica u svrhu zaustavljanja daljnje apartmanizacije naselja i očuvanja okoliša.

Nakon izlaganja i stručnog objašnjenja izrađivača plana, vijećnici su shvatili da se
donošenjem plana istovremeno omogućava razvoj, ali i štiti prostor, naročito zone
namijenjene za rekreaciju građana, od Sv. Pelegrina pa do Umaga.

Upravo je iz navedenih razloga prva i cjelovita Izmjena i dopuna prostornog plana grada
Umaga jednoglasno podržana.

Nadalje, na jučerašnjoj sjednici raspisan je i Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države na području grada Umaga.

Za izgradnju POS stanova za mlade donesena je i Odluka o smanjenju naknada ne bi li se
sugrađanima omogućila okvirna cijena od cca 1300 eura po m2, što je trenutno gotovo 50% povoljnije od tržišne cijene novogradnje na području Umaga.

Usvojena je i jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Umaga kako bi se, i na taj način, onemogućilo postavljanje rampi na cestama od strane privatnih tvrtki koje nemaju osjećaja za život u zajednici, već im je osobni interes ispred interesa zajednice.

Na samom kraju, usvojen je i Plan mreže dječjih vrtića na području grada Umaga, u koji je
dodan novoizgrađen vrtić u Murinama, a nakon usvajanja Revizije o procjeni rizika od velikih nesreća, osnovana je i Postrojba civilne zaštite za opće namjene i potrebe građana Umaga.

Imenovana su i stalna radna tijela Gradskoga vijeća, piše u priopćenju Ureda Grada Umaga – Umago.